Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА

Тези общи условия за продажба (наричани по-долу „Условия за продажба“) регламентират всички продажби и изпълнението на който и да е Продукт от STREAMPATH SRL със седалище във Видрако, чрез Baldissero n. 21.

CF и P. IVA11781850018 (оттук нататък „Продавачът“) чрез уебсайта www.musicoftheplants.com (наричан по-долу „Сайтът“)

Връзката, уредена от настоящите Условия за продажба, ще бъде предмет на разпоредбите на законодателния указ n. 70/03 (т.нар. „Указ за информационното общество и електронната търговия“), законодателният указ n. 196/03 („Кодекс за поверителност“) и Регламент на ЕС n. 2016/679 („Общ регламент за защита на данните“ или „GDPR“), Директива 1999/44 / ЕО и Законодателен указ 206/05 („Закон за защита на потребителите“), доколкото договарящата страна („Клиентът“ е потребител съгласно закона за защита на потребителите.

ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящите общи условия за продажба регулират предложението, препращането и приемането на поръчки на Продукти, направени чрез Сайта. Договорът, предвиден с Продавача чрез Сайта („Договорът“), е договор от разстояние. Показването на Продуктите на Сайта е покана за оферта. Всяка поръчка, изпратена чрез Сайта, ще бъде договорно предложение на Продавача за закупуване на Продуктите, описани в него, и подлежи на одобрението на Продавача въз основа на член 3 по-долу. Договорът се счита за изпълнен при получаване от Клиента на декларацията за приемане на поръчката или, във всеки случай, от изпълнението на поръчаните Продукти.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРОДАЖБА

2.1 Тези условия за продажба трябва да бъдат прочетени внимателно от клиента преди да направят поръчка при продавача за закупуване на който и да е продукт, показан на сайта („продуктите“) и трябва да бъдат изрично приети преди изпращане на поръчката чрез процедурата, предвидена от сайт.

ИЗБОР НА ПРОДУКТИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ И Сключване на договора

3.1 SulSitosono Продуктите, които се предлагат за закупуване заедно с относителната цена (с включен ДДС).

3.2 Сайтът предоставя специфична процедура за въвеждане на поръчки за покупка. В никакъв случай Продавачът не приема поръчки, направени по различен начин от пълното и правилно приключване на процедурата, предоставена на Сайта. Полетата, чието попълване е задължително, се маркират по време на процедурата за поръчка.

3.3 Продуктите, избрани от Клиента за покупка през Сайта, ще бъдат временно съхранявани в лична количка за времето на посещението на Сайта от Клиента. Този временен депозит не е резервация: Продавачът не гарантира, че Продуктите, съхранявани в личната количка, ще бъдат налични към момента на поръчката.

3.4 Клиентът може да проверява съдържанието на личната количка за пазаруване и свързаните с тях данни по всяко време по време на посещението на Сайта. За да изпрати поръчка до Продавача, Клиентът трябва:

(i) проверете съдържанието на вашата лична количка за пазаруване;

(ii) изразявате намерението си да закупите, като щракнете върху съответните бутони на страницата на личната количка за пазаруване;

(iii) попълнете предоставения формуляр за поръчка;

iv) посочете платежно средство сред наличните;

(v) изрично приемате настоящите Условия за продажба;

(vi) изрично приема за информация политиката за поверителност;

(vii) изпратете офертата си, като кликнете върху бутона „ПРОДЪЛЖИ ДО ПОКУПКА“ и след това „НАПРАВИ ПОРЪЧКА

3.5 Представената поръчка е договорна оферта, подлежаща на потвърждение от Продавача и предполага задължението на Клиента да закупи Продуктите, посочени в нея, съгласно условията, посочени в поръчката и тези, установени от настоящите Условия за продажба.

3.6 След като поръчката бъде изпратена, Клиентът ще трябва да предостави цялата информация, необходима за финализиране на плащането, чрез избраните от Клиента средства. След като плащането приключи, Клиентът ще получи съобщение, потвърждаващо получаването на поръчката и съдържащо всички подробности за договора, включително данни за Продавача (включително данни за контакт), избраните Продукти, съответните количества, единицата и общата сума цени, информацията за правото на отказ („Потвърждение на поръчката“). Потвърждението на поръчката е просто потвърждение за получаването на поръчката на клиента, а не за приемането на същата.

3.7 Поръчката на клиента се обработва през обичайното работно време (от 9:00 до 4:00) и в италианските работни дни; поръчки, направени по различно време, ще бъдат обработени на следващия работен ден.

3.8 Клиентът има право, при спазване на правото на отказ, да анулира поръчката си по всяко време, преди да получи приемането на поръчката (както е определено в точка 3.10 по-долу).

3.9 Договорът е действително предвиден и влиза в сила между страните след получаване от Клиента на съобщение от Продавача, потвърждаващо приемането на поръчката и наличността на Продуктите („Приемане на поръчката“); в противен случай Договорът ще се счита за изпълнен при изпълнение на поръчаните Продукти.

3.10 Продавачът има право да не приеме поръчката на клиента и да приеме поръчка само частично. Поръчката за приемане посочва Продуктите, за които поръчката е приета. Поръчката на клиента ще се счита за неприета, ако не се приеме поръчката в рамките на 14 дни от получаване на поръчката на клиента.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ И НАЛИЧНОСТТА СИ

4.1 Всички поръчки, въведени от Сайта, са предмет на действителната наличност на Продукта в момента на поръчката и приемането от Продавача, както е посочено по-долу.

4.2 Страниците, отнасящи се до Продуктите на Сайта, предоставят цялата информация, свързана с Продуктите, продавани в момента онлайн: само Продуктите, които представят бутона „Добавяне в кошницата“, са достъпни за продажба чрез Сайта.

4.3 Веднага след като поръчката на клиента бъде обработена, продавачът информира клиента, ако един от поръчаните продукти не е наличен. В този случай поръчката няма да бъде приета във връзка с тези Продукти, които не са налични.

4.4 В случай, че въпреки че Клиентът е приел приемането на поръчката, един или повече Продукти, включени в приета поръчка, не са налични, Продавачът ще информира Клиента за това и ще предложи, като алтернатива, да промени или отмени приетата поръчка. . В случай на анулиране, Продавачът трябва, по избор на клиента, да предостави на Клиента кредит, съответстващ на сумата, платена на Продавача, който може да се използва за закупуване на различен Продукт, или да възстанови на Клиента цената на Продукта закупени не са налични.

4.5 Продавачът си запазва правото да променя гамата продукти, предлагани на Сайта.

ЦЕНИ

5.1 Приложимите цени са тези, които се показват във връзка с продуктите, поръчани на Сайта след представяне на поръчката. Всички цени са в евро и включват законно приложимия ДДС.

5.2 Транспортните разходи не са включени в покупната цена, но са посочени и изчислени въз основа на местоназначението в момента на приключване на процеса на покупка, преди да се извърши плащането.

5.3 В случай на информационни, ръчни, технически грешки или друг характер, които биха могли да доведат до съществена промяна, която не е предвидена от Продавача на продажната цена за обществеността, което я прави прекомерна или явно насмешлива, поръчката за покупка ще се считат за невалидни и анулирани и заплатената от Клиента сума ще бъде възстановена в рамките на 14 дни. от деня на отмяната.

ПЛАЩАНЕ

6.1 Плащането на покупната цена трябва да се плаща с кредитна карта, или чрез PayPal, или по банков път. Продавачът приема само посочените на сайта кредитни карти.

6.2 Фактурата, ако изрично е поискана от e-mail до адреса amministrazione@streampath.it в рамките на 15 дни от покупката, ще бъде изпратено само по електронен път според данните, предоставени на Клиента.

ДОСТАВКА

7.1 Продуктите ще бъдат доставени с куриер по целия свят, до адреса, посочен от Клиента в момента на поръчката, не по-късно от 30 дни. от датата на получаване от Клиента на потвърждението на поръчката email изпратен от Продавача.

ОТГОВОРНОСТ

8.1 Продавачът не поема отговорност за прекъсвания, причинени от непреодолима сила или непредвидими обстоятелства, дори ако е зависим от неизправности и прекъсвания в интернет, в случай че не успее да изпълни поръчката в срока, предвиден в договора.

ОТТЕГЛЯНЕ

9.1 В съответствие с действащите законови разпоредби, Клиентът, ако действа като потребител съгласно действащото законодателство, има право да се откаже от покупката без никакво наказание и без да посочва причината, в рамките на 14 дни от датата на дата на получаване на продуктите.

9.2 В случай, че Клиентът има право на отказ, той може да бъде упражнен чрез изпращане на изрично изявление, съдържащо решението за отказ от договора или като алтернатива за изпращане на стандартния формуляр за отказ, съгласно приложение I, част Б, законодателно постановление 21 / 2014, текстът на който е показан по-долу:

Образец на формуляр за изтегляне съгласно чл. 49, параграф 1, Lett. з)

(попълнете и върнете този формуляр само ако желаете да се откажете от договора)

Streampath srl, Via Baldissero 21, 10080, Vidracco (TO) ИТАЛИЯ

e-mail: amministrazione@streampath.it

С това аз / ние (*) уведомявам / уведомявам (*) оттеглянето от моя / (*) договор за продажба на следните стоки / услуги (*)

- Подредени на (*) / получени на (*)

- Име на потребител (и)

- Адрес на потребителя (потребителите)

- Подпис на потребител (и) (само ако този формуляр се изпраща на хартиен носител)

- Дата

(*) Изтрийте неизползваната формулировка.

ЕФЕКТИ НА ОТПУСКАНИ

10.1 В случай на отказ, Клиентът има право на възстановяване на всички плащания, направени към Продавача, с изключение на разходите за доставка. Тези възстановявания ще бъдат извършени чрез същия метод на плащане, използван от Клиента за първоначалната транзакция.

10.2 В случай на отказ, Клиентът е длъжен да върне получените от Продавача стоки за своя сметка, без ненужно забавяне и във всеки случай в рамките на 14 дни от деня, в който Клиентът е съобщил за оттеглянето си от този договор.

10.3 Стоките трябва да бъдат доставени на адрес:

STREAMPATH srl

в / о Damanhur Crea

през Baldissero n.21, 10080 Vidracco (TO), Италия

10.4 Възстановяването ще бъде спряно до получаване на стоката от Продавача.

10.5 Клиентът е отговорен само за намаляването на стойността на стоките в резултат на обработката на стоките, различна от необходимата за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

10.6 Стоките трябва да бъдат върнати непокътнати, в оригиналната опаковка, пълни във всичките му части (включително опаковки и всякаква документация и аксесоари) и придружени с приложената данъчна документация. Без да се засяга правото да се провери спазването на горепосоченото, продавачът ще възстанови сумата на продуктите, които подлежат на изтегляне, в рамките на максимален период от 14 дни от връщането.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези Условия за продажба се регулират и тълкуват в съответствие с италианските закони. Разбира се и е прието, че всички искове, свързани по какъвто и да е начин с предмета на настоящите Условия за продажба, трябва да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на съдилищата в Иврея (ТО), което означава, че Клиентът може да подаде жалба за налагане на притежава / неговите права да защитава потребителите във връзка с настоящите Условия за ползване в Ivrea или на мястото, където Клиентът има седалище.

Освен това си струва да се информира, че Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно разрешаване на спорове, която е достъпна на сайта http://ec.europa.eu/odr.

Разберете как да общувате с

Растителният свят

Вземете 2 БЕЗПЛАТНИ видеоклипа
и ОТСТЪПКА кодове!
Получавайте КОДОВЕ ЗА ОТСТЪПКА, полезна информация и необикновени преживявания, присъединявайки се към нашия бюлетин.
 
Бърза доставка

Бърза доставка по целия свят с FEDEX или DHL. Номерът за проследяване ще бъде изпратен за винаги наблюдение на вашия пакет.

Сигурност на плащанията

Използваме най-високия стандарт на сигурност с Paypal и Stripe. Приемаме Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, UnionPay.

Връщане и възстановяване на средства

Право да се откажете от покупката без каквато и да е санкция и да получите възстановяване на цялата сума.

© Музика на растенията | StreamPath SRL. Всички права запазени. | ДДС IT11781850018

Powered by Гноморцо.
валута
EUR
0