Zasady i warunki

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „Warunkami sprzedaży”) regulują wszelką sprzedaż i realizację dowolnego produktu przez STREAMPATH SRL z siedzibą w Vidracco, za pośrednictwem Baldissero n. 21

CF i P. IVA11781850018 (dalej „Sprzedawca”) za pośrednictwem strony internetowej www.musicoftheplants.com (dalej „Witryna”)

Stosunek regulowany niniejszymi warunkami sprzedaży będzie podlegał postanowieniom dekretu ustawodawczego nr. 70 / 03 (tzw. „Dekret o społeczeństwie informacyjnym i handlu elektronicznym”), dekret ustawodawczy nr. 196 / 03 („Kod prywatności”) i rozporządzenie UE n. 2016 / 679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), dyrektywa 1999 / 44 / WE i dekret ustawodawczy 206 / 05 („Prawo ochrony konsumentów”), w zakresie, w jakim kontrahent („Klient” jest konsument zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów.

OBIEKT
1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują ofertę, przekazywanie i przyjmowanie zamówień Produktów złożonych za pośrednictwem Strony. Umowa zawarta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony („Umowa”) jest umową zawieraną na odległość. Wyświetlanie Produktów w Witrynie jest zaproszeniem do składania ofert. Każde zamówienie wysłane za pośrednictwem Witryny będzie umowną ofertą dla Sprzedawcy na zakup opisanych w nim Produktów i podlega akceptacji Sprzedawcy na podstawie art. 3 poniżej. Umowa jest uważana za wykonaną po otrzymaniu przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia lub, w każdym przypadku, o realizacji zamówionych Produktów.

AKCEPTACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY
2.1 Niniejsze Warunki sprzedaży muszą być uważnie przeczytane przez Klienta przed złożeniem zamówienia ze Sprzedawcą na zakup dowolnego Produktu wyświetlanego na Stronie („Produkty”) i muszą zostać wyraźnie zaakceptowane przed wysłaniem zamówienia zgodnie z procedurą przewidzianą przez teren.

WYBÓR PRODUKTÓW, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY
3.1 SulSitosono Produkty dostępne do zakupu wraz z ceną względną (z VAT).

3.2 Witryna zapewnia określoną procedurę wprowadzania zamówień zakupu. W żadnym wypadku Sprzedawca nie przyjmuje zamówień złożonych inaczej niż pełne i prawidłowe zakończenie procedury udostępnionej w Witrynie. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, są podświetlane podczas procedury zamawiania.

3.3 Produkty wybrane przez Klienta do zakupu za pośrednictwem Witryny będą tymczasowo przechowywane w osobistym koszyku na czas wizyty na Stronie przez Klienta. Ta tymczasowa kaucja nie jest rezerwacją: Sprzedawca nie gwarantuje, że Produkty przechowywane w osobistym koszyku będą dostępne w momencie składania zamówienia.

3.4 Klient może sprawdzić zawartość osobistego koszyka i powiązane dane w dowolnym momencie podczas wizyty na Stronie. W celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy, Klient musi:

(i) sprawdź zawartość Twojego osobistego koszyka;

(ii) wyrazić zamiar zakupu, klikając odpowiednie przyciski na stronie osobistego koszyka;

(iii) wypełnić dostarczony formularz zamówienia;

(iv) określić środki płatności spośród dostępnych;

(v) wyraźnie akceptują niniejsze Warunki sprzedaży;

(vi) wyraźnie akceptują politykę prywatności w celach informacyjnych;

(vii) wyślij swoją ofertę, klikając przycisk „PRZEJDŹ DO ZAKUPU”, a następnie „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”

3.5 Przedstawione zamówienie jest ofertą umowną, pod warunkiem potwierdzenia przez Sprzedającego i implikuje zobowiązanie Klienta do zakupu określonych w nim Produktów zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu oraz warunkami określonymi w niniejszych Warunkach sprzedaży.

3.6 Po wysłaniu zamówienia Klient będzie zobowiązany do dostarczenia wszystkich informacji niezbędnych do sfinalizowania płatności za pomocą środków wybranych przez Klienta. Po zakończeniu płatności Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawierającą wszystkie szczegóły umowy, w tym dane Sprzedającego (w tym dane kontaktowe), wybrane Produkty, odpowiednie ilości, jednostkę i sumę ceny, informacje o prawie do odstąpienia od umowy („Potwierdzenie zamówienia”). Potwierdzenie zamówienia jest zwykłym potwierdzeniem otrzymania zamówienia klienta, a nie jego przyjęcia.

3.7 Zamówienie klienta jest przetwarzane w normalnych godzinach pracy (od 9: 00 am do 4: 00 pm) oraz we włoskie dni robocze; zamówienia złożone w różnych porach będą przetwarzane następnego dnia roboczego.

3.8 Klient ma prawo, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia, anulować swoje zamówienie w dowolnym momencie przed otrzymaniem przyjęcia zamówienia (zgodnie z definicją w punkcie 3.10 poniżej).

3.9 Umowa jest faktycznie zawarta i staje się skuteczna między stronami po otrzymaniu przez Klienta komunikatu od Sprzedawcy potwierdzającego przyjęcie zamówienia i dostępność Produktów („Przyjęcie zamówienia”); w przeciwnym razie Umowa zostanie uznana za wykonaną po wykonaniu zamówionych Produktów.

3.10 Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zamówienia klienta i zaakceptować zamówienie tylko częściowo. Zamówienie przyjęcia określa Produkty, dla których zamówienie zostało przyjęte. Zamówienie klienta zostanie uznane za odrzucone, jeśli nie zostanie ono zaakceptowane w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia klienta.

OPIS PRODUKTÓW I ICH DOSTĘPNOŚĆ
4.1 Wszystkie zamówienia zawarte w Witrynie podlegają rzeczywistej dostępności Produktu w momencie składania zamówienia i akceptacji przez Sprzedawcę, jak wskazano poniżej.

4.2 Strony dotyczące Produktów w Witrynie zawierają wszystkie informacje dotyczące Produktów obecnie sprzedawanych online: tylko Produkty przedstawiające przycisk „Dodaj do koszyka” są dostępne do sprzedaży za pośrednictwem Witryny.

4.3 Gdy tylko zamówienie Klienta zostanie przetworzone, Sprzedawca informuje go, jeśli jeden z zamówionych Produktów jest niedostępny. W takim przypadku zamówienie nie zostanie przyjęte w odniesieniu do Produktów, które nie są dostępne.

4.4 W przypadku, gdy chociaż Klient otrzyma Przyjęcie zamówienia, jeden lub więcej Produktów objętych zaakceptowanym zamówieniem nie jest dostępnych, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i zaproponuje alternatywną zmianę lub anulowanie przyjętego zamówienia . W przypadku rezygnacji sprzedawca musi, według wyboru klienta, udzielić klientowi kredytu odpowiadającego kwocie zapłaconej sprzedającemu, który może zostać wykorzystany na zakup innego produktu, lub zwrócić klientowi cenę produktu zakupione niedostępne.

4.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu produktów oferowanych w Witrynie.

CENY
5.1 Obowiązujące ceny są cenami wyświetlanymi w związku z Produktami zamówionymi w Witrynie po przedstawieniu zamówienia. Wszystkie ceny wyrażone są w euro i zawierają prawnie obowiązujący podatek VAT.

5.2 Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu, ale są wskazywane i obliczane na podstawie miejsca docelowego w momencie zakończenia procesu zakupu przed dokonaniem płatności.

5.3 W przypadku wystąpienia błędu informatycznego, ręcznego, technicznego lub innego rodzaju, który mógłby spowodować istotną zmianę, nieprzewidzianą przez Sprzedawcę, ceny sprzedaży, która powoduje, że jest ona wygórowana lub wyraźnie wyśmiewana, zamówienie zostanie zostanie uznany za nieważny i anulowany, a kwota zapłacona przez Klienta zostanie zwrócona w ciągu 14 dni. od dnia odwołania.

PŁATNOŚCI
6.1 Zapłatę za cenę zakupu należy uiścić kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym. Sprzedawca akceptuje tylko karty kredytowe wymienione w witrynie.

6.2 Faktura, jeśli wyraźnie zażąda tego e-mail na adres amministrazione@streampath.it w ciągu 15 dni od zakupu, zostanie wysłany wyłącznie drogą elektroniczną zgodnie z danymi przekazanymi klientowi.

DOSTAWA
7.1 Produkty zostaną dostarczone kurierem na cały świat, na adres wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia, nie później niż 30 dni. od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia email wysłane przez Sprzedawcę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub nieprzewidzianymi okolicznościami, nawet jeśli są zależne od wadliwego działania i zakłóceń internetu, w przypadku, gdy nie zrealizuje zamówienia w terminie określonym w umowie.

WYCOFANIE
9.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, Klient, działając jako konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo odstąpić od zakupu bez żadnych kar i bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od data otrzymania produktów.

9.2 W przypadku, gdy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, można z niego skorzystać, przesyłając wszelkie wyraźne oświadczenie zawierające decyzję o odstąpieniu od umowy lub alternatywnie wysyłając standardowy formularz odstąpienia, zgodnie z załącznikiem I część B dekretu ustawodawczego 21 / 2014, którego tekst pokazano poniżej:

Wzór formularza odstąpienia od umowy zgodnie z art. 49, akapit 1, lett. h)

(wypełnij i zwróć ten formularz tylko, jeśli chcesz odstąpić od umowy)

Streampath srl, Via Baldissero 21, 10080, Vidracco (TO) WŁOCHY

e-mail: amministrazione@streampath.it

Dzięki temu ja / my (*) powiadamiamy / powiadamiamy (*) o odstąpieniu od mojej / (*) umowy sprzedaży następujących towarów / usług (*)

- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

- Nazwisko konsumenta (-ów)

- Adres konsumenta (-ów)

- Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli ten formularz jest wysyłany w formie papierowej)

- Data

(*) Usuń nieużywane sformułowanie.

SKUTKI WPROWADZENIA
10.1 W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma prawo do zwrotu wszystkich płatności dokonanych na rzecz Sprzedającego, w tym kosztów dostawy. Zwroty będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, którą użył Klient w pierwszej transakcji.

10.2 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zwrotu towarów otrzymanych od Sprzedawcy na własny koszt, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie w ciągu dni 14 od dnia, w którym Klient poinformował o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy.

10.3 Towar należy dostarczyć na adres:

STREAMPATH srl

c / o Damanhur Crea

przez Baldissero n.21, 10080 Vidracco (TO), Włochy

10.4 Zwrot zostanie zawieszony do momentu otrzymania towaru przez Sprzedawcę.

10.5 Klient jest odpowiedzialny wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami inne niż konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

10.6 The goods must be returned intact, in the original packaging, complete in all its parts (including packaging and any documentation and accessory equipment) and complete with the attached tax documentation. Without prejudice to the right to verify compliance with the above, the Seller will reimburse the amount of the products subject to withdrawal within a maximum period of 14 days from the return.

JURYSDYKCJA
Niniejsze Warunki sprzedaży są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem włoskim. Przyjmuje się, że wszelkie roszczenia związane w jakikolwiek sposób z przedmiotem niniejszych warunków sprzedaży muszą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Ivrea (TO), co oznacza, że ​​klient może złożyć skargę w celu wyegzekwowania jego posiada swoje prawa do ochrony konsumentów w związku z niniejszymi warunkami użytkowania w Ivrea lub w miejscu, w którym klient ma miejsce zamieszkania.

Ponadto warto poinformować, że Komisja Europejska zapewnia pozasądową platformę rozwiązywania sporów, która jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/odr.