Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „Warunkami sprzedaży”) regulują wszelką sprzedaż i realizację dowolnego Produktu przez STREAMPATH SRL z siedzibą w Vidracco, za pośrednictwem Baldissero n. 21

CF i P. IVA11781850018 (zwane dalej „Sprzedającym”) za pośrednictwem witryny internetowej www.musicoftheplants.com (zwanej dalej „Witryną”)

Relacja regulowana niniejszymi Warunkami Sprzedaży będzie podlegać postanowieniom dekretu ustawodawczego nr. 70/03 (tzw. „Dekret o społeczeństwie informacyjnym i handlu elektronicznym”), dekret legislacyjny nr. 196/03 („Kodeks prywatności”) i rozporządzenie UE nr. 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), dyrektywa 1999/44 / WE i dekret z mocą ustawy 206/05 („Prawo ochrony konsumentów”) w zakresie, w jakim umawiająca się strona („Klient” jest konsumenta zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów.

OBIEKT

1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują ofertę, spedycję i przyjmowanie zamówień Produktów składanych za pośrednictwem Witryny. Umowa zawarta ze Sprzedającym za pośrednictwem Witryny („Umowa”) jest umową zawieraną na odległość. Prezentacja Produktów w Serwisie stanowi zaproszenie do składania ofert. Każde zamówienie wysłane za pośrednictwem Witryny będzie stanowić dla Sprzedającego ofertę umowną na zakup opisanych w nim Produktów i podlega akceptacji Sprzedawcy na podstawie Artykułu 3 poniżej. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia lub w każdym przypadku o wykonaniu zamówionych Produktów.

AKCEPTACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY

2.1 Niniejsze Warunki Sprzedaży muszą być uważnie przeczytane przez Klienta przed złożeniem przez Sprzedawcę zamówienia na zakup dowolnego Produktu wyświetlanego w Witrynie („Produkty”) i muszą zostać wyraźnie zaakceptowane przed wysłaniem zamówienia zgodnie z procedurą przewidzianą przez teren.

WYBÓR PRODUKTÓW, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

3.1 SulSitosono Produkty dostępne do zakupu wraz z ceną względną (z VAT).

3.2 Witryna zapewnia określoną procedurę wprowadzania zamówień zakupu. W żadnym wypadku Sprzedawca nie przyjmuje zamówień złożonych inaczej niż pełne i prawidłowe zakończenie procedury udostępnionej w Witrynie. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, są podświetlane podczas procedury zamawiania.

3.3 Produkty wybrane przez Klienta do zakupu za pośrednictwem Witryny będą tymczasowo przechowywane w osobistym koszyku na czas wizyty na Stronie przez Klienta. Ta tymczasowa kaucja nie jest rezerwacją: Sprzedawca nie gwarantuje, że Produkty przechowywane w osobistym koszyku będą dostępne w momencie składania zamówienia.

3.4 Klient może sprawdzić zawartość osobistego koszyka i powiązane dane w dowolnym momencie podczas wizyty na Stronie. W celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy, Klient musi:

(i) sprawdź zawartość Twojego osobistego koszyka;

(ii) wyrazić zamiar zakupu, klikając odpowiednie przyciski na stronie osobistego koszyka;

(iii) wypełnić dostarczony formularz zamówienia;

(iv) określić środki płatności spośród dostępnych;

(v) wyraźnie akceptują niniejsze Warunki sprzedaży;

(vi) wyraźnie akceptują politykę prywatności w celach informacyjnych;

(vii) wyślij swoją ofertę, klikając przycisk „PRZEJDŹ DO ZAKUPU”, a następnie „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”

3.5 Przedstawione zamówienie jest ofertą umowną podlegającą potwierdzeniu przez Sprzedającego i implikuje zobowiązanie Klienta do zakupu określonych w nim Produktów na warunkach określonych w zamówieniu oraz niniejszych Warunkach sprzedaży.

3.6 Po wysłaniu zamówienia Klient będzie zobowiązany do podania wszelkich informacji niezbędnych do sfinalizowania płatności w wybrany przez siebie sposób. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawierającą wszystkie szczegóły zamówienia, w tym dane Sprzedawcy (w tym dane kontaktowe), wybrane Produkty, odpowiednie ilości, jednostkę i sumę ceny, informacje o prawie odstąpienia od umowy („Potwierdzenie zamówienia”). Potwierdzenie zamówienia jest zwykłym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia klienta, a nie jego akceptacją.

3.7 Zamówienie Klienta jest realizowane w normalnych godzinach pracy (od 9:00 do 4:00) oraz we włoskie dni robocze; zamówienia złożone o różnych porach będą realizowane następnego dnia roboczego.

3.8 Klient ma prawo, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia, anulować swoje zamówienie w dowolnym momencie przed otrzymaniem przyjęcia zamówienia (zgodnie z definicją w punkcie 3.10 poniżej).

3.9 Umowa zostaje faktycznie zawarta i staje się skuteczna między stronami z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i dostępność Produktów („Przyjęcie zamówienia”); w przeciwnym razie Umowa będzie uważana za zawartą w momencie wykonania zamówionych Produktów.

3.10 Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zamówienia klienta i przyjąć zamówienie tylko częściowo. Zamówienie przyjęcia określa Produkty, na które zamówienie zostało przyjęte. Zamówienie Klienta zostanie uznane za niezaakceptowane, jeśli brak akceptacji zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia klienta.

OPIS PRODUKTÓW I ICH DOSTĘPNOŚĆ

4.1 Wszystkie zamówienia zawarte w Witrynie podlegają rzeczywistej dostępności Produktu w momencie składania zamówienia i akceptacji przez Sprzedawcę, jak wskazano poniżej.

4.2 Strony dotyczące Produktów w Witrynie zawierają wszystkie informacje dotyczące Produktów obecnie sprzedawanych w Internecie: tylko Produkty, na których znajduje się przycisk „Dodaj do koszyka”, są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Witryny.

4.3 Niezwłocznie po realizacji zamówienia Klienta Sprzedawca informuje Klienta o niedostępności jednego z zamówionych Produktów. W takim przypadku zamówienie nie zostanie przyjęte w odniesieniu do tych Produktów, które nie są dostępne.

4.4 W przypadku, gdy pomimo otrzymania przez Klienta Akceptacji zamówienia, jeden lub więcej Produktów objętych przyjętym zamówieniem nie jest dostępnych, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i zaproponuje, alternatywnie, zmianę lub anulowanie przyjętego zamówienia . W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca musi, według wyboru Klienta, udzielić Klientowi kredytu odpowiadającego kwocie zapłaconej Sprzedawcy, który może zostać wykorzystany na zakup innego Produktu lub zwrócić Klientowi cenę Produktu. zakupiony niedostępny.

4.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu produktów oferowanych w Witrynie.

CENY

5.1 Obowiązujące ceny są cenami wyświetlanymi w związku z Produktami zamówionymi w Witrynie po przedstawieniu zamówienia. Wszystkie ceny wyrażone są w euro i zawierają prawnie obowiązujący podatek VAT.

5.2 Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu, ale są wskazywane i obliczane na podstawie miejsca docelowego w momencie zakończenia procesu zakupu przed dokonaniem płatności.

5.3 W przypadku wystąpienia błędu informatycznego, ręcznego, technicznego lub innego rodzaju, który mógłby spowodować istotną zmianę, nieprzewidzianą przez Sprzedawcę, ceny sprzedaży, która powoduje, że jest ona wygórowana lub wyraźnie wyśmiewana, zamówienie zostanie zostanie uznany za nieważny i anulowany, a kwota zapłacona przez Klienta zostanie zwrócona w ciągu 14 dni. od dnia odwołania.

PŁATNOŚCI

6.1 Zapłatę za cenę zakupu należy uiścić kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym. Sprzedawca akceptuje tylko karty kredytowe wymienione w witrynie.

6.2 Faktura, jeśli wyraźnie zażąda tego e-mail na adres amministrazione@streampath.it w ciągu 15 dni od zakupu, zostanie wysłany wyłącznie drogą elektroniczną zgodnie z danymi przekazanymi klientowi.

DOSTAWA

7.1 Produkty zostaną dostarczone kurierem na cały świat, na adres wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia, nie później niż 30 dni. od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia email wysłane przez Sprzedawcę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub nieprzewidzianymi okolicznościami, nawet jeśli są zależne od wadliwego działania i zakłóceń internetu, w przypadku, gdy nie zrealizuje zamówienia w terminie określonym w umowie.

WYCOFANIE

9.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, Klient, działając jako konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo odstąpić od zakupu bez żadnych kar i bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od data otrzymania produktów.

9.2 W przypadku, gdy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, można z niego skorzystać, przesyłając wszelkie wyraźne oświadczenie zawierające decyzję o odstąpieniu od umowy lub alternatywnie wysyłając standardowy formularz odstąpienia, zgodnie z załącznikiem I część B dekretu ustawodawczego 21 / 2014, którego tekst pokazano poniżej:

Wzór formularza odstąpienia od umowy zgodnie z art. 49, akapit 1, lett. h)

(wypełnij i zwróć ten formularz tylko, jeśli chcesz odstąpić od umowy)

Streampath srl, Via Baldissero 21, 10080, Vidracco (TO) WŁOCHY

e-mail: amministrazione@streampath.it

Dzięki temu ja / my (*) powiadamiamy / powiadamiamy (*) o odstąpieniu od mojej / (*) umowy sprzedaży następujących towarów / usług (*)

- Zamówione dnia (*) / otrzymane dnia (*)

- Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

- Adres konsumenta (-ów)

- Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli ten formularz jest przesyłany w formie papierowej)

- Data

(*) Usuń nieużywane sformułowanie.

SKUTKI WPROWADZENIA

10.1 W przypadku odstąpienia Klient ma prawo do zwrotu wszystkich płatności dokonanych na rzecz Sprzedawcy, z wyłączeniem kosztów dostawy. Zwroty te będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użył Klient w początkowej transakcji.

10.2 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zwrotu towarów otrzymanych od Sprzedawcy na własny koszt, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie w ciągu dni 14 od dnia, w którym Klient poinformował o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy.

10.3 Towar należy dostarczyć na adres:

STREAMPATH srl

c / o Damanhur Crea

przez Baldissero n.21, 10080 Vidracco (TO), Włochy

10.4 Zwrot zostanie zawieszony do momentu otrzymania towaru przez Sprzedawcę.

10.5 Klient jest odpowiedzialny wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami inne niż konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

10.6 Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich częściach (w tym opakowanie i wszelka dokumentacja oraz wyposażenie dodatkowe) oraz wraz z załączoną dokumentacją podatkową. Bez uszczerbku dla prawa do weryfikacji zgodności z powyższym, Sprzedawca zwróci kwotę odstąpionego towaru w ciągu maksymalnie 14 dni od zwrotu.

JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki sprzedaży są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem włoskim. Przyjmuje się, że wszelkie roszczenia związane w jakikolwiek sposób z przedmiotem niniejszych warunków sprzedaży muszą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Ivrea (TO), co oznacza, że ​​klient może złożyć skargę w celu wyegzekwowania jego posiada swoje prawa do ochrony konsumentów w związku z niniejszymi warunkami użytkowania w Ivrea lub w miejscu, w którym klient ma miejsce zamieszkania.

Ponadto warto poinformować, że Komisja Europejska zapewnia pozasądową platformę rozwiązywania sporów, która jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/odr.

Dowiedz się, jak się z nimi komunikować

Świat roślin

Pobierz 2 DARMOWE filmy
i kody rabatowe!
Otrzymuj KODY RABATOWE, przydatne informacje i niezwykłe doświadczenia dołączając do naszego newslettera.
 
Przesyłka ekspresowa

Szybka dostawa na całym świecie dzięki FEDEX lub DHL. Numer śledzenia zostanie wysłany, aby zawsze monitorować Twoją przesyłkę.

Bezpieczeństwo płatności

Korzystamy z najwyższych standardów bezpieczeństwa w Paypal i Stripe. Akceptujemy karty Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, UnionPay.

Zwroty

Prawo do odstąpienia od zakupu bez żadnej kary i do zwrotu pełnej kwoty.

© Muzyka roślin | StreamPath SRL. Wszelkie prawa zastrzeżone. | VAT IT11781850018

Powered by Gnomorzo.
waluta
EUR
USD
0